Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Pravidlá používania portálu Horoskopy.sk

 • Prevádzkovateľom portálu Horoskopy.sk je spoločnosť Azet.sk, a.s., so sídlom M.R. Štefánika 13, 010 01 Žilina, IČO: 360 23 523, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, Oddiel Sa, vložka č.: 10459/L, DIČ: 2020091546, IČ DPH: SK 2020091546. SMS služby súvisiace s portálom Horoskopy.sk technicky zabezpečuje spoločnosť A SMS s.r.o., so sídlom Šuleková 70, 811 03 Bratislava, zapísaná v OR Okresného súdu v Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 25950/B.
 • Obsah portálu Horoskopy.sk tvoria horoskopy pre jednotlivé znamenia, ezoterika a mnohé ďalšie s tým súvisiace obsahové oblasti. Portál Horoskopy.sk je určený na používanie širokej verejnosti.
 • Portál Horoskopy.sk pozostáva z viac ako 50 bezplatných a 10 platených služieb.
 • Platené služby:
  • 4.1

   Z 10 platených služieb sú 2 s jednorázovou platnosťou a 8 s 30 dňovou platnosťou, pričom:

   • a)

    služby s jednorázovou platnosťou/prístupom sú: Partnerský horoskop a Osobnostné testy

   • b)

    služby s 30 dňovou platnosťou sú: Osobný denný horoskop, Karta dňa, Aký je to problém, Ako sa mám rozhodnúť, Čo je môj zmysel života, Partnerský vzťah, Téma dňa, Tri karty

  • 4.2

   Všetkých 10 platených služieb predstavuje Balík služieb s prístupom k všetkým týmto službám na 30 dní bez ohľadu nato, či ide o služby s jednorázovou platnosťou/prístupom alebo o služby s 30 dňovou platnosťou (služba s jednorazovým prístup je využiteľná jedenkrát v priebehu 30 dni a služba s 30 dňovou platnosťou je využiteľná neobmedzený počet krát v priebehu 30 dní).

  • 4.3

   Služba je aktívna po zaslaní SMS správy s predpísaným textom na dané tel. číslo na obdobie, ktoré danej službe prislúcha ( tvar SMS a tel. číslo je uvedené pri každej službe na portály Horoskopy.sk )

  • 4.4

   K aktivovanej službe s 30 dňovou platnosťou je možný prístup vždy cez prihlásenie pomocou Vášho tel. čísla a hesla. Tel. číslo je vždy to číslo, z ktorého je zaslaná aktivačná SMS.

  • 4.5

   Všetky informácie k aktívnym službám (názov a dátum platnosti) sa zobrazujú po prihlásení v prihlasovacom boxe.

  • 4.6

   Pred ukončením platnosti služby budete o tom informovaný aj prostredníctvom SMS.

  • 4.7

   Službu s prístupom na 30 dní je potrebné, v prípade ak ju už nemáte záujem využívať, deaktivovať prostredníctvom SMS s predpísaným textom (viac informácií o deaktivácií nájdete v prihlasovacom boxe po prihlásení).

  • 4.8

   V prípade, ak nedôjde k deaktivácií služby, bude služba automaticky predĺžená (a spoplatnená) na ďalšie obdobie (uvedené neplatí pre službu s jednorazovým prístupom).

  • 4.9

   Cena platenej služby s jednorázovou platnosťou je max. 1,607 € s DPH za jednu služby, cena platenej služby s 30 dňovou platnosťou je max. 1,607 € s DPH za jednu službu. Cena pre Balík všetkých služieb je max. 4,821 € s DPH.  • 4.10

   Pre prístup k Balíku všetkých služieb na 30 dní je potrebné, aby boli prijaté všetky 3 spätné spoplatnené SMS. Ak sú prijaté 2 spätné spoplatnené SMS, prístup je aktívny na 20 dní. Ak je prijatá 1 spätná spoplatnená SMS, prístup je aktívny na 10 dní. • Bezplatné služby nie sú spoplatnené a sú prístupné prostredníctvom portálu Horoskopy.sk.
 • Reklamácie súvisiace s užívaním platených služieb prosím zasielajte na e-mail: kontakt@azet.sk, pričom problém sa snažte popísať čo možno najpresnejšie.
 • Užívateľ portálu Horoskopy.sk berie na vedomie, že prevádzkovateľ portálu ako ani spoločnosť A SMS s.r.o. nenesú žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek ujmu alebo škodu, ktorá môže užívateľovi v súvislosti s používaním portálu vzniknúť. Užívateľ portálu vyhlasuje, že akékoľvek údaje ním poskytnuté v súvislosti s užívaním portálu Horoskopy.sk sú poskytnuté dobrovoľne a s jeho súhlasom. Na otázky tu neupravené sa primerane vzťahujú pravidlá serveru azet.sk, s ktorými užívateľ portálu Horoskopy.sk súhlasí.